Mūžizglītība

2007.
Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgajām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmi, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība aptver visu mācīšanās spektru: formālo, neformālo izglītību, ikdienas saskarsmē iegūtās prasmes, zināšanas, attieksmi un izturēšanos.


Kāds labums no mūžizglītības?
Individuālām personām - ieguldīt laiku, enerģiju un citus nepieciešamos resursus, lai attīstītu savu potenciālu.
Darba devējiem - prasmīgi un motivēti darbinieki sniedz augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus.
Arodbiedrībām - cīnīties par labumiem, ko var iegūt no prasmju pilnveidošanas vai apgūšanas. Strādāt ar darbiniekiem, lai novērstu atšķirības starp prasmēm darbavietā. Strādāt ar darba devējiem, veicinot tiešākus nosacījumus darbiniekiem.
Izglītības pakalpojumu sniedzējiem - pārliecināties, ka apmācību nosacījumi atbilst kursantu prasībām neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Noteikt augstākās kvalitātes nosacījumus. Plānot un pieņemt noteikumus, kas attiecas uz Latvijas tautsaimniecību un sociālām vajadzībām.

Mūžizglītības politikas mērķi:
- nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, sociālā statusa, funkcionāliem traucējumiem;
- veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina ilgtspējīgu kompetenci darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei;
- izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus.

Ko piedāvā Latvijas – Igaunijas institūts?
- valodu kursi—latviešu, angļu, igauņu, franču, vācu;
- sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm un institūcijām, piedāvājam tālmācības kursus;
- projektu realizācijas gaitā piedāvātās apmācības.
Darbojamies, lai sekmētu un attīstītu Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona iedzīvotāju izglītības pieejamību un nodrošināšanu, kā arī plašāku pārrobežas izglītības pieejamību, balstoties uz šī reģiona kultūrvēsturisko attīstību un ciešo saistību ar Igaunijas Republiku.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru