Projekts: "Cilvēkresursu potenciāla veidošana un tā konkurētspējas paaugstināšana pierobežā"

Projekta mērķis:
Veicināt Valkas un Valgas pierobežas reģiona ilgtspējīgu attīstību, izzinot pārrobežu sadarbības iespējas cilvēkresursu attīstības nodrošināšanai, veicinot sadarbību, risināt pierobežu reģionu specifiskas attīstības problēmas. Radīt priekšnoteikumus Latvijas un Igaunijas gatavībai iestāties Eiropas Savienībā.

 
Projekta uzdevumi:
· Veicināt cilvēkresursu attīstību un pozitīvas pārmaiņas Valkas / Valgas reģiona iedzīvotāju nodarbinātībā, konkurētspējas paaugstināšanā, sniedzot pamatzināšanas un pieredzi starptautiskā biznesa jautājumos.
· Pārrobežu sadarbības iespēju un vajadzību izglītības un cilvēkresursu attīstības jomā izpēte, kopēja plānošana un stratēģijas cilvēkkapitāla izaugsmes veicināšanai izstrāde, tādējādi nodrošinot ilgspējīgu un stabilu Valkas / Valgas pierobežas izglītības sistēmu.
· Veicinot uzņēmējdarbības prasmju attīstību, uzlabot reģiona ekonomisko potenciālu.
· Nodrošināt pierobežas iedzīvotājus ar tālākizglītības iespējām, izveidojot datu bāzi par izglītības un studiju piedāvājumu, veicināt Valkas/Valgas reģiona iedzīvotāju sadarbību, radot iespēju strādāt starpkultūru vidē.

Projekta mērķa grupas:
Vietējās pašvaldības, uzņēmēji, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, jaunieši un citi interesenti no Latvijas un Igaunijas Valkas / Valgas pierobežas reģiona.

Projekta pasākumi:
1. Projekta koordinēšana un vadīšana
2. Esošā piedāvājuma un vajadzību cilvēkresursu attīstībai izglītības jomā Valkas un Valgas pierobežas reģionā izpēte
3. Apmācības kursi projektu vadībā, Baltijas valstu ekonomikā, lietišķajā komunikācijā, sociālajā psiholoģijā, starptautiskā tirgvedībā, Baltijas reģiona vides attīstībā, tautas attīstībā ekonomikas globalizācijas apstākļos, riska analīzē un vadīšanā.
4. Izglītības stratēģijas izstrāde Valkas / Valgas pierobežas reģionam.
5. Izpētes rezultātu un stratēģijas publicēšana, Latvijas – Igaunijas institūta un Igaunijas – Latvijas institūta bukleta un mājas lapas izstrāde.
6. Datu bāzes izveide par izglītības piedāvājumu Valkas rajonā un Valgas apriņķī.
7. Projekta izvērtēšanas konference.

Projekta rezultāti:
· Veikta Valkas un Valgas pierobežas reģiona izpēte piedāvājuma un vajadzību cilvēkresursu attīstībai izglītības jomā izzināšanai. Apkopotas 1023 anketas.
· Izstrādāta Valkas un Valgas pierobežas reģiona izglītības stratēģija, balstoties uz pētījuma rezultātiem.
· Apmācības kursi vietējiem uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem starptautiskajā ekonomikā un biznesā, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības prasmju attīstību.
· Publicēti izpētes rezultāti un izglītības stratēģija Valkas / Valgas pierobežas reģionam.
· Izveidota Latvijas – Igaunijas institūta (Valka) un Igaunijas – Latvijas institūta (Valga) mājas lapa, izdots buklets.
· Projekta izvērtēšanas noslēguma konference.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru